เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายคมกริช ชินชนะ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฟื้นฟูสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน (นายอำเภอเขมราฐ เหล่าเสือโก้ก โขงเจียม นาตาล น้ำยืน และสิรินธร)

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฟื้นฟูสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน (นายอำเภอเขมราฐ เหล่าเสือโก้ก โขงเจียม นาตาล น้ำยืน และสิรินธร)

การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) (เรียน นายอำเภอ 8 อำเภอ ดังนี้ 1.นายอำเภอม่วงสามสิบ 2.นายอำเภอวารินชำราบ 3.นายอำเภอเดชอุดม 4.นายอำเภอพิบูลมังสาหาร 5.นายอำเภอนาตาล 6.นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี 7.นายอำเภอตาลสุม 8.นายอำเภอตระการพืชผล)

การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) (เรียน นายอำเภอ 8 อำเภอ ดังนี้ 1.นายอำเภอม่วงสามสิบ 2.นายอำเภอวารินชำราบ 3.นายอำเภอเดชอุดม 4.นายอำเภอพิบูลมังสาหาร 5.นายอำเภอนาตาล 6.นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี 7.นายอำเภอตาลสุม 8.นายอำเภอตระการพืชผล)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP             สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตามโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตามโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)