(ที่) อุบลราชธานี จัดเต็ม(…)หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อุบลราชธานี รับการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ <>

(ที่) อุบลราชธานี
จัดเต็ม(…)หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อุบลราชธานี รับการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ
<<๑๑ กันยายน ๒๕๖๑>>
คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ คณะที่ ๓
นำโดย ดร.อัฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พรชัย ศักดิ์สิริโสภณ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.วีระพล เจียมวิสุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.เสริม ผลเพิ่ม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุบลราชธานี นายประสพ รักษา จากอุตสาหกรรมภาค ๗ และนายวิลาส บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี ๒ หมู่บ้าน ดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. บ้านบุเปือย อ.น้ำยืน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิถีเกษตรพอเพียง)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน (แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางธรรมนำวิถีพอเพียง) โดยมี นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำกลุ่ม องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ♡♡

(Visited 1 times, 1 visits today)