โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางทรงลักษณ์ วรภัย

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

นายอดุลย์ ดีอ้อม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

นายพิสดาร ประดา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกนกอร โพธิ์สิงห์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)