เอกสารอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือเรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VRC/TDR) ปี 2561

(19/12/2560)