คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอโขงเจียม ตระการ นาตาล และน้ำยืน)

(17/01/2563)