คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

การดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงกสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

(18/11/2562)