วันที่ 8 ต.ค.62 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 ต.ค.62 นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุน โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2562 ที่ผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ร่วมกับประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่โรงแรมแกรนด์จำปาสัก เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ในอนาคต และความร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสหกรรมและยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการค้าชายแดน วันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)