รองผวจ.อุบลราชธานี เดินหน้าแก้จนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 62 ทั้ง 95 ครัวเรือน

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞

📌 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

📣️ นายสฤษธิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 20 หน่วยงาน บูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 95 ครัวเรือน จาก 9 อำเภอ 37 ตำบล 80 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น พ้นจากสถานะครัวเรือนยากจน โดยให้ส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยให้ 1 หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบครัวเรือนยากจน เฉลี่ย 5 ครัวเรือน มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระหว่างไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

📣️ วันนี้เจ้าภาพรับผิดชอบครัวเรือนยากจน เริ่มลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่รับผิดชอบเเล้ว 4 เจ้าภาพ ได้เเก่ นายอุทัย ทองเดช รอง ผวจ.อุบลราชธานี, นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นางอภิญญา ชมภูมาศ พมจ.อุบลราชธานี, เเละนางสาวสุพรรษา สุขเทศน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพรุ่งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันกำหนดการ Kick Off โครงการฯ อย่างเป็นทางการ

📣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการในการดำเนินโครงการฯ นี้ พร้อมนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานเลขานุการ ทำหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องบริหารจัดการข้อมูล เเละสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพทุกหน่วยงาน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518973228430841&id=100009545640120

📸📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ข้อมูล/ภาพถ่าย/รายงาน

📣️

 

(Visited 1 times, 1 visits today)