พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

📌 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น.

📣️ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ด้านรายได้ เป้าหมายโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การลงพื้นที่ครั้งนี้ บูรณาการร่วมกับอำเภอดอนมดแดง โดยนายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทั้งสาธารณสุข ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโครงการฯ ครั้งนี้ จำนวน 6 ครัวเรือน

📣️ โครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นโครงการที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้ผู้บริหารจังหวัด เเละหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เฉลี่ย 1 เจ้าภาพ รับผิดชอบ 5 ครัวเรือน ให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ ตามปัญหา ความต้องการ เเละศักยภาพของครัวเรือน ทั้งเรื่อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ เเละการเข้าถึงบริการรัฐ โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่หน่วยงานเลขานุการดำเนินโครงการ

📣️ การลงพื้นที่ของพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง โดยพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ พช. เเละ ผู้นำ อช. ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง

📸 📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ภาพถ่าย/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)