พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563

📌 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น.

📣️ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

📣️ ในการประชุมครั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ที่ให้การสนับสนุนเเละอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และได้เเจ้งที่ประชุมทราบถึงการดำเนินโครงการตู้ปันสุข แบ่งปันพันธุ์พืชผัก ปลูกรักคนอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการต่อยอด “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

📣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการคัดสรรฯ โดยลงพื้นที่ในกลุ่มอำเภอทั้ง 5 กลุ่มอำเภอ ได้แก่ กลุ่มอำเภอที่ 1 จุดอำเภอเขื่องใน, กลุ่มอำเภอที่ 2 จุดอำเภอนาเยีย, กลุ่มอำเภอที่ 3 จุดอำเภอน้ำยืน, กลุ่มอำเภอที่ 4 จุดอำเภอตาลสุม เเละกลุ่มอำเภอที่ 5 จุดอำเภอนาตาล โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)