พจ.อุบลฯ นำเสนอการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ Quick Win “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” เเละการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ พจ.อุบลฯ นำเสนอการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ Quick Win “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” เเละการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

📌 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

📣️ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในการประชุมครั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการ / ข้อราชการของจังหวัดอุบลราชธานี เเละได้นำเสนอที่ประชุมถึงการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Quick Win “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยจังหวัดอุบลราชธานี สามารถขยายผลการปลูกผัก ฯ สู่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ได้ครบ 100 % เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย เเละกำลังต่อยอดโดยการดำเนินโครงการตู้ปันสุข แบ่งปันพันธุ์พืชผัก ปลูกรักคนอุบลราชธานี (ตู้ปันสุข ปลูกเป็น) ซึ่งเป็นการต่อยอด “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
2. รายงานผลการดำเนินโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 95 ครัวเรือน

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพถ่าย/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)