จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563

📌 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

📣️ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขาอนุกรรมการฯ ในการประชุม

📣️ มีวาระเพื่อพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 103 โครงการ จำนวนเงิน 11,563,135 บาท ประกอบด้วย
– ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 66 โครงการ เป็นเงิน 10,320,440 บาท
– ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 37 โครงการ เป็นเงิน 1,242,695 บาท

📸📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ข้อมูล/ภาพถ่าย/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)