พช.อุบลฯ พร้อมเครือข่ายภาคีการพัฒนา ร่วมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🌸อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี 🏞️

🛎วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

🎗นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดป่าวังอ้อ ในฐานะ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จ.อุบลราชธานี พระนักพัฒนาผู้นำการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน และอำเภอสว่างวีระวงศ์ได้ร่วมประชุมสรุปบทเรียนในครั้งนี้ด้วย

🔑ในเวทีที่ประชุมนายคมกริช ชินชนะ พจ.อุบลฯ เป็นผู้แทนนำเสนอผลการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จุดดำเนินการศูนย์สารภีท่าช้าง และพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดป่าวังอ้อ ในฐานะ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จ.อุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จุดดำเนินการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน

📌 ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินการใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.การปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาฐานเรียนรู้
2.การเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่ต้นแบบ
3.การจ้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน คนตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
ซึ่งหลังจากการดำเนินการไปจนครบ 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ช่วยให้พื้นที่ต้นแบบทั้ง 2 แห่ง มีศักยภาพในการรองรับการฝึกอบรม  และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแก้ไขวิกฤตประเทศต่อไป

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)