พช.อุบลฯ ติวเข้ม! ประชุมเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมเอกสาร “โคก หนอง นา โมเดล”

🌸อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี 🏞️

⏰วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

🎗นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมร่วมกับพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบ

📌เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จังหวัดอุบลราชธานี จาก 19 อำเภอ จำนวน 1,180 แปลง เพื่อให้การดำเนินงานมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)