พจ.อุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสังคม พร้อมชู “โคก หนอง นา โมเดล” – ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างทางรอดสู้ภัยโควิด-19

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞

⏰วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี

🎗นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนการยกระดับรายได้ของเกษตรกร ในรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ด้านการเลี้ยงสุกร การปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ การแปรรูปอาหารสัตว์ และการแปรรูปสุกร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาการขาดแรงงาน ภาคเกษตรกรรมและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) รวมถึงสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

📌โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงโครงการแผนปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมในครัวเรือน อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยจัดสรรที่ดินให้เป็นสัดส่วนระหว่างแหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูก และที่อยู่อาศัย เพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างทางรอดจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน อีกทางหนึ่งด้วย

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)