จ.อุบลฯ เสริมพลัง ศอช. ร่วมเป็นภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞

⏰วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

🎗นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การ ชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี

 

📌โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 55 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานอำเภอละ 1 คน และภาคีเครือข่ายพัฒนาร่วม จำนวน 5 คน โดยมีวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1)สร้างความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ภารกิจ/หน้าที่ และโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.จ.) ทบทวนบทบาท ภารกิจหน้าที่ และระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2)สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 3)สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4)จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่แผน ในระดับต่างๆ

 

🔑โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ได้แก่ 1)การจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนตำบล แผนอำเภอ ตามห้วงเวลา 2)สนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆ เช่น จปฐ. กชช2ค ข้อมูลหมู่บ้านชุมชน ครัวเรือนยากจน TPMAP 3)ร่วมเวทีประชาคม สนับสนุนกิจกกรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่างๆ เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขความขัดแย้งในชุมชน การป้องกันปราบปรามการทุจริตมิชอบ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 4)สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สัมมาชีพชุมชน โคกหนองนาโมเดล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

📍นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ ศอช.ในปัจจุบัน ตลอดจนทบทวนบทบาทหน้าที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานหรือภารกิจที่สำคัญของคณะทำงานฯ เพื่อให้ ศอช. สามารถเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)