เดินหน้าอีก 3 อำเภอ จ.อุบลราชธานี ลุยพื้นที่ติดตามสนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” พร้อมเสริมพลังใจบุคลากร ในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติให้สำเร็จโดยเร็ว

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอตระการพืชผล อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอสิรินธรโดยมีพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีประเด็นติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน 2)กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 3)กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน 4)กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้ COVID ทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอตระการพืชผล ซึ่งเป็นอำเภอที่มีกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 1,190 แปลง เป็น HLM 1,177 แปลง (พื้นที่ 1 ไร่ 560 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 617 แปลง) เเละ CLM 13 แปลง (พื้นที่ 15 ไร่) มีการจ้างงาน นพต.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 150 คน / อำเภอสิรินธร มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 276 แปลง เป็น HLM 275 แปลง (พื้นที่ 1 ไร่ 107 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 168 แปลง) เเละ CLM 1 แปลง (พื้นที่ 15 ไร่) มีการจ้างงาน นพต.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 20 คน และ อำเภอศรีเมืองใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 12 แปลง เป็น HLM 11 แปลง (พื้นที่ 1 ไร่ 1 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 10 แปลง) เเละ CLM 1 แปลง (พื้นที่ 15 ไร่) มีการจ้างงาน นพต.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 22 คน
โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เเละคณะ ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” งบกรมการพัฒนาชุมชน เเละงบเงินกู้รัฐบาล / ติดตามการลงนามในสัญญาเเละ PO งบเงินกู้ COVID-19 แปลง HLM โดยได้เร่งรัดให้ลงนามในสัญญา เเละ PO ให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กรมกำหนด / ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เเละเจ้าของแปลงมากน้อยเพียงใด เพราะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยในการและขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย นพต.ต้องมีความมุ่งมั่น มีการทำแผนปฏิบัติการร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM)กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เรื่องการชื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการเเละตามความต้องการของเจ้าของแปลง / กิจกรรมบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ ให้เลือกดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการ การชื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ เเละตามความต้องการของเจ้าของแปลง
นอกจากนั้น พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคนให้มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งเรื่อง งาน งบ ระบบ คน สำหรับกรณีที่พื้นที่มีปัญหาในการดำเนินงานเเละเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขในพื้นที่ได้ ขอให้อำเภอรายงานให้จังหวัดทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ร่วมแก้ไขต่อไป และในกรณีที่มีแปลงเป้าหมายมีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็น Best practices ขอให้อำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับแปลงอื่นๆ ต่อไป ท้ายที่สุดพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวขอบคุณทุกคนบุคลากรในสังกัดว่า “ขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกันทำงานในพื้นที่ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดอุบลราชธานี ของเรานั้น ถือว่าได้รับงบประมาณจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย และด้วยระยะเวลาที่จำกัด จึงขอให้อดทนทำงาน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่จังหวัดและประเทศชาติ ในการทำคุณประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนไปกับกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นหรือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเร็ว” พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวทิ้งท้าย
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)