อุบลฯ ขานรับนโยบาย มท. เร่งเครื่องประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook และการสรุปข้อมูลในแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)

อุบลฯ ขานรับนโยบาย มท. เร่งเครื่องประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook และการสรุปข้อมูลในแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงในการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook และการสรุปข้อมูลในแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) ระดับอำเภอ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รวมไปถึง นางสาวรัศมี จันทะเริง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการจัดประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน ศจพ.4) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจการทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4 ) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถถ่ายทอดไปยังอำเภอได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook และแนวทางการสรุปข้อมูลในแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) ระดับอำเภอ เพื่อให้ทุกอำเภอ ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามวิธีการที่ส่วนกลางกำหนด โดยเฉพาะการจำแนกประเภทครัวเรือน การระบุโครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ การจัดระดับความช่วยเหลือเร่งด่วน และการจำแนกปัญหารายมิติ
โอกาสนี้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมฯ ว่า “จังหวัดอุบลราชธานี มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้มข้น มีการจัดทำเมนูให้ความช่วยเหลือครัวเรือน และการจัดระดับการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน จนทำให้จังหวัดอุบลราชธานี มีผลการดำเนินงานฯ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ จึงขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งในส่วนของ ศจพ.อ., ศจพ.ทน และศจพ.ทม. ขอเน้นย้ำในประเด็นการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ให้ตรงกับสภาพปัญหาจริงของครัวเรือน เพื่อให้การดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ต่อไป”
จากนั้น พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวรัศมี จันทะเริง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอด เทคนิควิธีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ก่อนตอบข้อซักถามและข้อสงสัยในการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)