พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ บุกเยือน อ.เดชอุดม ติวเข้ม! งานนโยบายสำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่ทีม พช. พร้อมชื่นชมความสำเร็จ “โคก หนอง นา โมเดล”

พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ บุกเยือน อ.เดชอุดม ติวเข้ม! งานนโยบายสำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่ทีม พช. พร้อมชื่นชมความสำเร็จ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อประชุมมอบนโยบายสำคัญและแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ฯ และนายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ข้าราชการแและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับและเข้าประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานตามภารกิจ/นโยบาย ที่สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่าง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถระสมาคม โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตามหลัก “บวร”, การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565, การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, การประกวดกิจกรรมคัดสรรงานพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Procuct Champion : OPC)
จากนั้น นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวรัชนี จันทสิงห์ นางสาวสุนารัตน์ เจริญชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM) และพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ (HLM) ณ ตำบลโพนงาม ตำบลสมสะอาด และตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)