อุบลฯ ยึดหลัก “บวร” รองผู้ว่าฯ นำทีมเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีเมืองใหม่

อุบลฯ ยึดหลัก “บวร” รองผู้ว่าฯ นำทีมเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีเมืองใหม่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานที่ 4 ประกอบด้วย นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ กุบเเก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบบ้านพักที่ได้ทำการปรับสภาพให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ครัวเรือนยากจนและเปราะบาง จำนวน 2 ครัวเรือน
โดยมี คณะทำงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ศรีเมืองใหม่ นำโดย นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ นายพรหมรินทร์ ทาทอง พัฒนาการอำเภอศรีเมืองใหม่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ และเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้
จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน ซึ่งในระดับจังหวัด กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และในส่วนระดับอำเภอ มีศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
นอกจากนั้น จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 ท่าน และปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทั้ง 5 มิติ และตามพื้นที่ ๆ รับผิดชอบด้วย
โดยในเวลา 10.00 น. คณะทำงานที่ 4 นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง นายทองดี สุขใจ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ 7 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมรมอบบ้านพักที่ได้ทำการปรับสภาพให้มีความเหมาะสมปลอดภัยด้วย
นายทองดี สุขใจ เป็นผู้ชราภาพและพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยินหรือการสื่อสาร เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ อาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งมีความพิการทางการมองเห็นและบุตรชายที่มีปัญหาทางสาย เป็นผู้ดูแล หนี้สินต่างๆ ในครัวเรือนด้วย ส่วนรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและภรรยารวมเดือนละ 3,200 บาทต่อเดือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 300 บาท และจากการรับจ้างขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของบุตรชาย อีกเดือนละ 1,000-2,000 บาท ส่วนสภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นเพิงไม้มุงสังกะสี ล้อมรอบด้วยผ้าใบสลับกับอิฐบล็อคที่ผุพัง เมื่อฝนตกไม่มีที่หลบอาศัย ห้องน้ำชำรุดไม่มีหลังคาและผนังประตู ต้องใช้ผ้าใบบังไว้ สภาพไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย
ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย โดยเป็นการสร้างใหม่ทั้งหลัง ส่วนเรื่องภาระหนี้สิน ได้มีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินมายังสถาบันการเงินของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระหนี้สิน
จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนและเปราะบาง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมมอบบ้านที่ได้ทำการปรับสภาพให้มีความเหมาะสมแก่ครอบครัว นางหนู พิมพ์หลวง อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
นางหนู พิมพ์หลวง เป็นผู้ชราภาพ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง อาศัยอยู่กับบุตรหลานรวม 5 คน รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท จากการรับจ้างของบุตรและค้าขายของลูกสะใภ้ ได้กำไรวันละ 300-500 บาท แต่นางหนูไม่มีที่ดินทำกิน เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ดินของบุตรให้พักอาศัย
ด้านสภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านปูนชั้นเดียวโล่ง สภาพไม่มั่นคง มุงสังกะสี พื้นลาดเอียงไม่เรียบ ไม่มีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วน ห้องน้ำคับแคบ ไม่มีหลังคา จึงไม่ถูกสุขลักษณะ ภายในบ้านไม่เป็นระเบียบ และสภาพไม่แข็งแรง ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยส่งเสริมการศึกษาจาก กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ให้แก่หลานชายทั้ง 2 คน และส่งฝึกอาชีพ เพื่อให้มีรายได้และอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
ปิดท้าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ คณะทำงานที่ 4 นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนคณะทำงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่ ได้มีประชุมสรุปผลการติดตามฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ในดำเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทีม ศพจ.อ. และทีมพี่เลี้ยงด้วย
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)