นายอำเภอโพธิ์ไทร ยกเสาเอกสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุบลราชธานี

นายอำเภอโพธิ์ไทร ยกเสาเอกสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุบลราชธานี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท สำหรับการสร้างบ้านให้กับนางสวย ไชยพัก ครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บ้านทุ่งศรีอุดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนางนฤมล ขัมภรัตน์ แม่บ้านมหาดไทย นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอโพธิ์ไทร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ และร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นให้กับครัวเรือนเปราะบางด้วย
จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขานรับและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน ซึ่งในระดับจังหวัด กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และในส่วนระดับอำเภอ มีศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
ซึ่งครัวเรือนของ นางสวย ไชยพัก นั้น เป็นครัวเรือนเปราะบาง และเป็นครัวเรือนเป้าหมายของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีปัญหามิติด้านความเป็นอยู่ จึงได้มีการแสวงหางบประมาณในการสร้างบ้านครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนกว่า 15,000 บาท โดยได้มาจากการร่วมบริจาคและสมทบทุนของผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการช่วยเหลือให้ครัวเรือนเปราะบางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพบ้านมั่นคงถาวร และมุ่งหวังให้พ้นจากสภาพปัญหาความยากจนได้ในเร็ววันต่อไป
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)