อุบลฯ เปิดห้าง! นำผู้ประกอบการ OTOP กว่า 40 ราย ร่วมกิจกรรมทดสอบตลาด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO

อุบลฯ เปิดห้าง! นำผู้ประกอบการ OTOP กว่า 40 ราย ร่วมกิจกรรมทดสอบตลาด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO ในกิจกรรมทดสอบตลาด โดยมี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอโพธิ์ไทร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่บริษัทบี เค.สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO กิจกรรมทดสอบตลาด เป็นกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และได้ประกาศผู้รับจ้าง คือ บริษัทบี เค.สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ประเภทของใช้ของตกแต่งฯ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ
สำหรับกิจกรรมการทดสอบตลาดในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้นำกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO ประจำปี 2565 ทั้ง 40 คน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 วัน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อสินค้าโดยตรง
โอกาสนี้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการฯ และได้กล่าวให้กำลังใจในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการฯ ต่อไป”
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)