พช. ก้าวต่อ! ประชุมติดตามงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี งปม.2565 จ.อุบลราชธานี

พช. ก้าวต่อ! ประชุมติดตามงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี งปม.2565 จ.อุบลราชธานี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด, บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด และบริษัท แอกทีฟ โพรวิชั่น จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้น ยังได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดฯ ผ่านระบบออนไลน์ WebEx ด้วย
การประชุมติดตามงานฯ ในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การมอบนโยบาย DCIO ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม WebEx, การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารยานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ, การดำเนินโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference), การดำเนินงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus), การดำเนินงานโครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, การดำเนินโครงการพัฒนาระบบยืนยันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
สำหรับกำหนดการในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 คณะฯ จะเดินทางไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตามลำดับ เพื่อดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตลอดจนยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ต่อไป
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)