ว้าวๆ! อุบลฯ เฟ้นหาผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO

ว้าวๆ! อุบลฯ เฟ้นหาผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO โดยมี นายพิสดาร ประดาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่บริษัทบี เค.สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และได้ประกาศผู้รับจ้าง คือ บริษัทบี เค.สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 กลุ่มๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คนประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร 6 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของตกแต่งฯ 6 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 2 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 5 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินการได้ในระดับประเทศ
สำหรับกิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด จำนวน 27 ราย ประกอบด้วยหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และตัวแทนภาคประชาชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ มีนวัตกรรม ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อร่วมประกวดระดับประเทศ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย KBO ประจำปี 2565 ทั้ง 20 กลุ่มร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ต่อคณะกรรมการฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯได้สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โอกาสนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ ได้มอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัดครั้งนี้ว่า “โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO ) เป็นภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงในการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ขอให้คณะกรรมการฯ ผู้ประกอบการทุกท่านมุ่งมั่น ตั้งใจในการนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการทราบถึงความมานะ พยายาม ตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ไปประกวดในระดับประเทศ ที่เมืองทองธานีต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยะขอให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย คือการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการฯ ต่อไป”
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)