อุบลฯ มาแรง! ร่วมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

อุบลฯ มาแรง! ร่วมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี นั้น มีผู้เข้าร่วมรับการคัดเลือกฯ ประกอบไปด้วย นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล เข้ารับการคัดเลือกประเภทพัฒนาการอำเภอ, นางสาวรัศมี จันทะเริง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้ารับการคัดเลือกประเภทวิชาการ, นางสาวเพ็ญศรี สายธนู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการคัดเลือกประเภทสนับสนุน, นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เข้ารับการคัดเลือกประเภทซื่อสัตย์สุจริต, นางสาวจิราพร หมื่นสุข นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้ารับการคัดเลือกประเภทพนักงานราชการ และนายภานุวัฒน์ ยางงาม, นางสาวณัทชลิดา พรรษา, นางสาวชรัญดา คำนันดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทั้ง 3 ราย เข้ารับการคัดเลือกประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
โอกาสนี้ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมรับฟังการคัดเลือกฯ พร้อมร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ ตลอดจนตอบข้อซักถามและให้กำลังใจผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)