พช.อุบลฯ ติดตามงาน อ.สิรินธร พร้อมติวเข้ม! TPMAP Logbook พุ่งเป้าแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.อุบลฯ ติดตามงาน อ.สิรินธร พร้อมติวเข้ม! TPMAP Logbook พุ่งเป้าแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) และนางสาวรัศมี จันทะเริง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุนงานตามภารกิจสำคัญของจังหวัดฯ กรมพัฒนาชุมชน นโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.อนุรักษ์ ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอ
สำหรับการติดตามสนับสนุนงานตามภารกิจฯ ในครั้งนี้ คณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลลงในระบบ TPMAP Logbook หรือ แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย คือ ระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบชี้เป้าโดยอาศัยปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งอำเภอสิรินธร นั้น มีครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP จากศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ทั้งสิ้น 686 ครัวเรือน
โดยอำเภอฯ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแล้ว 271 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 39.39 คงเหลือ 417 ครัวเรือน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังประสบปัญหาความเข้าใจในขั้นตอนและระบบการดำเนินการ จึงได้แนะนำเทคนิควิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ทันการ รวมถึงระบบการรายงานการติดตามผ่านระบบ Google From เพื่อให้ทราบข้อมูลภาพรวมในการดำเนินงาน ตามแนวทางของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
ท้ายที่สุด นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ยังได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินภารกิจสำคัญต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกล่าวให้กำลังใจพัฒนาการอำเภอและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีภารกิจพิเศษและโครงการกิจกรรม จากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก จึงต้องมีการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลและทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคี เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)