พช.อุบลฯ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565

พช.อุบลฯ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ประกอบด้วย 1)การอนุมัติงบประมาณกลุ่มฯ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการงบประมาณ 11,253,700 บาท ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 5,261,550 บาท จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ 1,341,250 บาท จังหวัดยโสธร งบประมาณ 1,533,350 บาท และจังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 3,117,550 บาท 2)การดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรมฯ และกำหนดขอบเขต ความหมายหรือองค์ประกอบศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 3)การปรับแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 3)การปรับข้อมูลพื้นฐานโครงการฯ ให้ตรงตามเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 4)โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน และ 5)ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)