อุบลฯ เร่งเครื่อง! ประชุมทีมเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานโดยคณะทำงาน ICU

อุบลฯ เร่งเครื่อง! ประชุมทีมเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานโดยคณะทำงาน ICU
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำหน้าที่คณะทำงาน ICU จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด รวมไปถึง นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวรัศมี จันทะเริง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน ซึ่งในระดับจังหวัด กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และในส่วนระดับอำเภอ มีศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ซึ่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ฝ่ายเลขานุการ ศจพ.จ. ทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน ICU จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 11,598 ครัวเรือน 14,201 ปัญหา มีการจัดระดับการให้ความช่วยเหลือ ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 1) ประเภท AB จำนวน 331 ปัญหา 2)ประเภท AC จำนวน 10 ปัญหา 3)ประเภท ABC จำนวน 5 ปัญหา 4)ประเภท B จำนวน 13,421 ปัญหา 5)ประเภท C จำนวน 87 ปัญหา และ 6)ประเภท BC จำนวน 347 ปัญหา
สำหรับครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในขั้นวิกฤต คือ ประเภท AC และ ABC ที่ต้องถูกส่งต่อขอความช่วยเหลือจากเมนูความช่วยเหลือครัวเรือน ศจพ.จ. ซึ่งเดิมมีครัวเรือนประเภท AC จำนวน 68 ครัวเรือน ปัจจุบันคงเหลือ 10 ครัวเรือน และเดิมประเภท ABC จำนวน 96 ครัวเรือน ปัจจุบันคงเหลือ 5 ครัวเรือน ซึ่งตามเกณฑ์การจำแนกครัวเรือนวิกฤต (A) คือครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 8 มิติด้านความเป็นอยู่ และตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 22 มิติด้านรายได้ จึงมีจำนวนครัวเรือนตามเกณฑ์ครัวเรือนวิกฤต คงเหลือรวม 15 ครัวเรือน (นับซ้ำตามจำนวนปัญหา)
จากการพิจารณาที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1)พิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นอยู่เป็นอันดับแรก จากจำนวนทั้งหมด 12 ครัวเรือน มีครัวเรื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน/สร้างบ้าน จำนวน 11 ครัวเรือน หลังจากมีที่บ้านที่มีสภาพคงทน มีที่อยู่อาศัยมั่นคง จะทำให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ต่อไป 2)มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบฐานการช่วยเหลือ ที่มีงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม/สร้างบ้านใหม่ได้ หากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะฯ จะประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)