อุบลฯ สร้างชื่อ! ชูหลัก “บวร” เป็นต้นแบบการดำเนินงานทั่วประเทศ ในการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อุบลฯ สร้างชื่อ! ชูหลัก “บวร” เป็นต้นแบบการดำเนินงานทั่วประเทศ ในการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 โดยมี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ พิศงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยถ่ายทอดสัญญาผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จากทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมการกิจกรรมการประกวดฯ ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่เสียสละ และเมตตาให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด ตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนแบบต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ไปทั่วประเทศ เปรียบเสมือนการจารึกชื่อและผลงานลงบนแผ่นดิน
สำหรับข้อมูลของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ 1)คณะกรรมการอำนวยการ 2)คณะทำงานขับเคลื่อน และ 3)คณะทำงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เป็นคณะกรรมการฯ อีกทั้งมีตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลง จาก 25 อำเภอ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี นายเทิดเกียรติ ทองหล้า ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน เป็นประธานคณะทำงานฯ โดยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในทุกมิติ โดยเฉพาะใน 4 เรื่องที่โดดเด่น ได้แก่ การสร้างและพัฒนาผู้นำต้องทำก่อน, การขยายผลต่อเนื่องการดำเนินงานพื้นที่สัดส่วน 1:1, การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด 76 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลต้นแบบ ทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงระดับ อำเภอ และตำบล
ในส่วนของเกณฑ์การประกวดฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1)ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2)กระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 3)วิธีการ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 4)การพัฒนาและขยายผลความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ 5)ความประทับใจของคณะกรรมการผ่านคลิป Vdo นำเสนอ
ซึ่งขั้นตอนวิธีการนำเสนอของทีมผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นั้น ได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 จุด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้เห็นถึงผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ จุดที่ 1 เป็นจุดนำเสนอหลัก คือ ศูนย์อบรมศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ โดยเสนอผ่านคลิปวีดีโอ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ, จุดที่ 2 ชาววังคลังยาบ้านวังอ้อ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารและคลังยา นำเสนอโดย ดร.บุญฟ้า ลิ้มวัธนา คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี, จุดที่ 3 เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นำเสนอโดยผู้นำชุมชนบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน และคณะทำงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณครัวเรือนยากจนในหมู่บ้าน และจุดที่ 4 เรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฐานเรียนรู้ “โคก หนองนา โมเดล” นำเสนอโดย นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล คณะทำงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เวลา นำเสนอในเวลาประมาณ 90 นาที
โอกาสนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ด้วยความเสียสละ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อชุมชน จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นและทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังขอให้คณะทำงานทุกคนให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเชิญชวนประชาชนชาวไทย ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)