อุบลฯ เดินหน้าคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 กลุ่มอำเภอที่ 4 และ 3 ชื่นชมความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคน พช.

อุบลฯ เดินหน้าคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 กลุ่มอำเภอที่ 4 และ 3 ชื่นชมความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคน พช.
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางมนัส แก้วประพันธ์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี​​​​​ ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี​ ในฐานะกรรมการ รวมถึง นางกนกอร โพธิ์สิงห์​​​​​​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์ ​นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับรางวัล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยมีนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน/กิจกรรมฯในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มีการกำชับให้ผู้เข้าร่วมการคัดสรรฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยในเวลา 09.00 น. คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของกลุ่มอำเภอที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และอำเภอตาลสุม ณ บ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการนำเสนอผลงานประกอบด้วย 1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านแขมเหนือหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร 2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายบุญนาค หน่อท้าว (ชาย) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร และนางสาวอิสราภรณ์ คลังอาจ (หญิง) ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ 3)กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนามน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม และ 4)ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับรางวัล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของกลุ่มอำเภอที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม 2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายณัฐพล พนมใส (ชาย) ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น และนางกัญญา สารทัย (หญิง) ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน 3)กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย และ 4)ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
โอกาสนี้ ​นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้กล่าวในลงพื้นที่คัดสรรฯ ครั้งนี้ว่า “กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชน พ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยจัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย 1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกระทำความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกชุมชนดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1)เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2)เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทรางวัล 1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” 3)กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” 4)ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด:โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมคัดสรรฯ ทุกประเภท ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับกลุ่มอำเภอ จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสต่อไป”
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)