อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ครั้งที่ 3/2565 เตรียมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญ

อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ครั้งที่ 3/2565 เตรียมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญ
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 ขณะที่ นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เข้าร่วมดำเนินการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นเการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะดำเนินการในปี 2565 นี้ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า และโครงการเชื่อมสัมพันธ์สตรีไทย ลาว เวียดนาม (สตรีอาเซียน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสตรี รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้รูปแบบอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพีนปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่ อุบลฯ และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันบริจาคเงิน ผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โดยมี นางสุวรรณ โกศัลวิตร เป็นผู้รับมอบด้วย
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)