อุบลฯ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ปิดฉากด้วยกลุ่มอำเภอที่ 5 ส่งท้ายอย่างภาคภูมิ

อุบลฯ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ปิดฉากด้วยกลุ่มอำเภอที่ 5 ส่งท้ายอย่างภาคภูมิ
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางมนัส แก้วประพันธ์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี​​​​​ ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี​ ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับรางวัล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ วัดภูถ้ำพระศิลาทอง บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูคารมโอภาโส เจ้าอาวาสวัดภูถ้ำพระศิลาทอง รวมไปถึง นายอำนาจ ชาญกล้า ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอเขมราฐ นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอเขมราฐ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในกลุ่มอำเภอที่ 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน/กิจกรรมฯในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มีการกำชับให้ผู้เข้าร่วมการคัดสรรฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของกลุ่มอำเภอที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามลำดับ ได้แก่ 1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ 2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย นายบุญเทียน ใจยาว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น 3)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง นางอำนาจ พลลา หมู่ที่ 11 ตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น 4)กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักฯ กลุ่มจักสานกกผือบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล 5)ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
หลังจากนั้น ผู้แทนนายเขมราฐ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเขมราฐ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำชุมชน ได้นำคณะกรรมการประกวดกิจกรรมคัดสรรงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รับชมการจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ 2,000 ปี และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ของนายอัมพร ดวงพุฒ ประจันทร์ บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ ต่อด้วยฐานการเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ด้วย
ปิดท้ายในเวลา 15.00 น. คณะกรรมการคัดสรรงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 นำโดย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมฯ เพื่อพิจารณาผลคะแนนการประกวดคัดสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนส่งผลการคัดสรรเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อลงนามในประกาศจังหวัด รวมถึงรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)