เข้มข้นต่อเนื่อง! อุบลฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) วันที่ 2 จำนวน 2 อาชีพ

เข้มข้นต่อเนื่อง! อุบลฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) วันที่ 2 จำนวน 2 อาชีพ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวรัชนี จันทสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวุฒิชัย ระดาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) จำนวน 4 อาชีพ ประกอบด้วย 1)การอบรมการเลี้ยงปลา 2)การอบรมการปลูกสมุนไพร 3)การอบรมการแปรรูปปลา 4)การอบรมการแปรรูปสมุนไพร ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ดำเนินการจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 7 การอบรมการแปรรูปและรุ่นที่ 8 การอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ คือ ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายให้การสนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน” โดยการวางแผนพัฒนาพื้นที่ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและระเบียบข้อบังคับของศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางองค์กรชุมชนในการใช้ประโยชน์ของภาคีการพัฒนา ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทุนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมฯ มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ให้เป็นต้นแบบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อให้มีกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา การสร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคง และเกิดเครือข่ายในการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม สนับสนุนการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชน ที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ในชุมชน โดยในไตรมาส 1-2 ได้ดำเนินได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 รุ่น ในไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 อีกจำนวน 4 รุ่น
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรโครงการฯ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางสุภาพร คำเมฆ ประธานกลุ่มฯในหัวข้อการแปรูรูปอาหารจากปลา พร้อมทั้งสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง เช่น เมนู ปลานิลแดดเดียว แจ่วบอง น้ำพริกสมุนไพร / รายวิชาการแปรรูปสมุนไพร วิทยากรโดยปราชญ์ชุมชน นางสาวนวลจันทร์ จังอินทร์ และนายพิชิต ช่างดี บรรยายในหัวข้อการแปรรูปสมุนไพร เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันเขียว พร้อมลงมือสาธิตและปฏิบัติจริง / นางสาวรัชนี จันทสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)การสร้างความมั่นคง ทางอาหาร (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป) 2)การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และ 3)การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)