อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาค “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาค “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 17 กันยายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจุฑาธิป วรรณสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายธนกฤต พรจันทะวงษา นักพัฒนาชุมชน ร่วมงานโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ณ ศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จากทั้ง 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการฯ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 2)เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 3)เพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ 4)เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรมระดับภาค จุดดำเนินการที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประขุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งผ้าเข้าร่วมทำการประกวดฯ จำนวน 60 ผืน ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย รวมถึงประเภทหัตถกรรม จำนวน 4 ชิ้น
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดงานฯ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับตามลำดับ จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารและคณะที่เข้าร่วมงานฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมในการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ด้วย
Cr.ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)