สองรองพ่อเมืองอุบลฯ ร่วมติวเข้ม! ชาว พช. เขตตรวจราชการที่ 14 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

สองรองพ่อเมืองอุบลฯ ร่วมติวเข้ม! ชาว พช. เขตตรวจราชการที่ 14 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมี พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยชุดผ้าไทยลายกาบบัวสีชมพู ซึ่งเป็นลายผ้าประจำของจังหวัดอุบลราชธานี
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมสำคัญ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ ดำเนินการจำนวน 10 จุด ๆ ละ 2 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวม 1,334 คน
สำหรับวันนี้ เป็นจุดดำเนินการที่ 8 ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ) กำหนดดำเนินการระหว่าง วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมายจาก 4 จังหวัดในเขตตรวจราชการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 90 คน และจังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 31 คน
โดยในเวลา 09.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเสวนาสะท้อนถึงการตรวจราชการในพื้นที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา / จากนั้นในเวลา 10.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์บริหารงานพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ” / เวลา 13.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความคาดหวังของผู้บริหารจังหวัดต่อคนพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานจังหวัด” / ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ของแต่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ (20 กันยายน 2565) ในหัวข้อภารกิจงานสำคัญ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
Cr.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)