รองอธิบดี เสริมแกร่ง ชาว พช. เขตตรวจราชการที่ 14 อุบลฯ เจ๋ง! โชว์เดี่ยว ผลงานเด่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 วันที่สอง

รองอธิบดี เสริมแกร่ง ชาว พช. เขตตรวจราชการที่ 14 อุบลฯ เจ๋ง! โชว์เดี่ยว ผลงานเด่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 วันที่สอง
วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์บริหารงานพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ” โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมสำคัญ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ ดำเนินการจำนวน 10 จุด ๆ ละ 2 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวม 1,334 คน
สำหรับกิจกรรมโครงการฯ ในวันนี้ (20 กันยายน 2565) เป็นจุดดำเนินการที่ 8 ในเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ) โดยกำหนดดำเนินการระหว่าง วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และมีกลุ่มเป้าหมายจาก 4 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 จำนวนรวมทั้งสิ้น 90 คน
โดยในภาคเช้า หลังจากที่ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ได้เป็นผู้นำในการทบทวนบทเรียนจากการประชุมฯ ต่อด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจงานสำคัญ ในเรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์บริหารงานพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ” โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ก่อนสรุป/ประเมินผล และปิดการประชุมฯ ในช่วงบ่าย
Cr.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)