อุบลฯ แจงแนวทาง”ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินงานในระดับพื้นที่

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมนายประจวบ ประพันธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน”ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ โดยมีเป้าหมายตำบลเข้มแข็งอำเภอละ 1 ตำบล รวมทั้งหมด 25 ตำบล ทุกอำเภอจะดำเนินการประกาศวาระตำบลเข้มแข็งภายในเดือนธันวาคม 2565 โดย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งรวมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย และ 7 ภาคีเครือข่าย โดยขับเคลื่อน ตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 มิติ คือ
1. มิติด้านความมั่นคง : ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านความสามัคคีปรองดอง ด้านการยึดหลักประชาธิปไตย ด้านการปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด และด้านการบริหารจัดการชุมชน
2. มิติด้านความมั่งคั่ง : สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้านแหล่งทุนชุมชน และด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
3. มิติด้านความยั่งยืน : ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา
อันจะนำไปสู่ตำบลเข้มแข็ง ประชาชนมีอาหารปลอดภัย ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีทุนธรรมภิบาล ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
#ตำบลเข้มแข็ง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #CDDUBON
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)