พช.อุบลฯ เดินหน้าลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ เเละอำเภอเขื่องใน

นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะติดตามการดำเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญและงานในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะติดตามการดำเนินงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ เพื่อติดตามการดำเนินงานเเละรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีนายพรหมรินทร์ ทาทอง พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่คณะติดตามฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ จากนั้นเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่อำเภอเขื่องใน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน เพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีนายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการิำเภอเขื่องใน ชั้น 2
โดยการติดตามงานในครั้งนี้มีประเด็นการติดตามที่สำคัญ ดังนี้ 1)การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 3)การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 2566 4)การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการสร้างการรับรู้ การใช้จ่ายงบประมาณ เเละการบริหารจัดการหนี้ 5)การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้มีการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมการผลิตและการจำหน่าย และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 6)การขบเคลื่อนงาน “ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ 7)การบริหารโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 8)การขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้มีการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในครั้งนี้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการเเละการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เน้นการบรูณาการทำงานในพื้นที่ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย เเละได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอถือว่ามีความสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย เน้นย้ำการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับ ต้องร่วมกันบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ลดลงตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ นำเอามาตรการต่างๆที่มีมาใช้ในการดำเนินการ ให้วิเคราห์ว่าเเต่ละกลุ่มเหมาะสมกับมาตรการใด เเละหากติดขัดหรือพบปัญหาในการดำเนินการให้ประสานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ทันที”
#MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี #cddubon
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)