News and Event

น.ส.ประภัสสร อุราสาย

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Community Development Office of Ubon Ratchathani

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News