ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

น.ส.ประภัสสร อุราสาย

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Community Development Office of Ubon Ratchathani

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ