โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพิสดาร   ประดา

นายพิสดาร ประดา

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาววิจิตร หลงชิน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

นายธงชัย ครุฑแสน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกนกอร โพธิ์สิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวเพลินพิศ สาสาย

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรัชนี จันทสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นายภคิน ศรีวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางจุฑาธิป วรรณสาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมยุรฉัตร แก้วประพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางสาวณัฎฐา กัลกาเทพเทพิล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกุลวดี สมสกุลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุนารัตน์ เจริญชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัศมี จันทะเริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวุฒิชัย ระดาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพรวิภา ไชยเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายณัฐพล ถาวร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราพร หมื่นสุข

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจันทร์ฉาย วีระบุรุษ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสรัลพร สุขเพ็ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวบังอร แพงศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเดือนเพ็ญ เอาชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเพ็ญศรี สายธนู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรำไพ เพิ่มพูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนารักษ์ ธรรมสัตย์

พนักงานพิมพ์ ส.๓

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายธนกฤต พรจันทะวงษา

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจริยา ธรรมวัติ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวธนวันต์ สุยะลา

นักพัฒนาชุมชน

นายกมลภพ ศิริจันทร์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวบุศยรังสี ยุภาศ

นักพัฒนาชุมชน

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวลดานุช ปุพพโก

นิติกร

นางสาวกาญจน์นัดดา กุมแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุทธิดา ค่ำคูณ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายวัชรพล พูลผล

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)