โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพิสดาร   ประดา

นายพิสดาร ประดา

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 084 874 0571

นางสาววิจิตร หลงชิน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

โทร. 081 823 4028

นายธงชัย ครุฑแสน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกนกอร โพธิ์สิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน

โทร. 081 823 4019

นางสาวเพลินพิศ สาสาย

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. 081 823 4018

นายประจวบ ประพันธา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางสาวมยุรฉัตร แก้วประพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางสาวรัชนี จันทสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุนารัตน์ เจริญชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภคิน ศรีวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางยุภา ประจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นายณัฐพล ถาวร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฎฐา กัลกาเทพเทพิล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรวิภา ไชยเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัศมี จันทะเริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวุฒิชัย ระดาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสรัลพร สุขเพ็ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจิราพร หมื่นสุข

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวบังอร แพงศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเดือนเพ็ญ เอาชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเพ็ญศรี สายธนู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรำไพ เพิ่มพูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนารักษ์ ธรรมสัตย์

พนักงานพิมพ์ ส.๓

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวลดานุช ปุพพโก

นิติกร

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุทธิดา ค่ำคูณ

พนักงานบันทึกข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)