ดำเนินการประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

18 January 2021 /

14:45 น.