ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี/ต่างจังหวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี/ต่างจังหวัด

15 กันยายน 2563 /

11:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี/ต่างจังหวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี/ต่างจังหวัด

15 กันยายน 2563 /

11:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

15 กันยายน 2563 /

11:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

26 สิงหาคม 2563 /

15:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี/ต่างจังหวัด

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี/ต่างจังหวัด

26 สิงหาคม 2563 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding)

25 มีนาคม 2563 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP             สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตามโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตามโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มีนาคม 2563 /

16:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

03 มีนาคม 2563 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด