หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 3256 เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง (นายอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 3256 เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง (นายอำเภอทุกอำเภอ)

27 มิถุนายน 2565 /

16:34 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/26597 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowement Evaluation : EE) (นายอำเภอสิรินธร)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/26597 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowement Evaluation : EE) (นายอำเภอสิรินธร)

27 มิถุนายน 2565 /

13:10 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1323 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง กิจกรรมบริจาคโลหิตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ตาลสุม เขื่องใน เมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล และม่วงสามสิบ)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1323 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง กิจกรรมบริจาคโลหิตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ตาลสุม เขื่องใน เมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล และม่วงสามสิบ)

24 มิถุนายน 2565 /

16:14 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 3169 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแห่งทุน (นายอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 3169 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแห่งทุน (นายอำเภอทุกอำเภอ)

23 มิถุนายน 2565 /

11:03 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 26018 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งการส่งคืนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.1269 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (นายอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 26018 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งการส่งคืนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.1269 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (นายอำเภอทุกอำเภอ)

23 มิถุนายน 2565 /

09:59 น. /

ดาวน์โหลด