หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 2154 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี (พัฒนาการอำเภอเขื่องใน สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น ศรีเมืองใหม่ และตระการพืชผล)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 2154 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี (พัฒนาการอำเภอเขื่องใน สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น ศรีเมืองใหม่ และตระการพืชผล)

30 พฤศจิกายน 2565 /

23:39 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5991 เรื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงม้่่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5991 เรื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงม้่่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายอำเภอทุกอำเภอ)

30 พฤศจิกายน 2565 /

21:32 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5977 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เดชอุดม ตระการพืชผล ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาตาล น้ำขุ่น น้ำยืน โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสิรินธร)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5977 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เดชอุดม ตระการพืชผล ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาตาล น้ำขุ่น น้ำยืน โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสิรินธร)

30 พฤศจิกายน 2565 /

18:08 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5978 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเดชอุดม ตระการพืชผล ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาตาล น้ำขุ่น น้ำยืน โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสิรินธร)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5978 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเดชอุดม ตระการพืชผล ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาตาล น้ำขุ่น น้ำยืน โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสิรินธร)

30 พฤศจิกายน 2565 /

18:07 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/53560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นายอำเภอเขื่องใน)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/53560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นายอำเภอเขื่องใน)

30 พฤศจิกายน 2565 /

18:06 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5956 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (นายอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5956 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (นายอำเภอทุกอำเภอ)

29 พฤศจิกายน 2565 /

23:07 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด  ที่ อบ 0019/ว 5951 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันดินโลกปี 2565 “World Soil Day” 5 ธันวาคม วันดินโลก (นายอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 0019/ว 5951 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันดินโลกปี 2565 “World Soil Day” 5 ธันวาคม วันดินโลก (นายอำเภอทุกอำเภอ)

29 พฤศจิกายน 2565 /

22:47 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5940 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HP Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) (ส่วนภูมิภาค) (นายอำเภอเดชอุดม และสำโรง)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 5940 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HP Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) (ส่วนภูมิภาค) (นายอำเภอเดชอุดม และสำโรง)

29 พฤศจิกายน 2565 /

22:47 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 2152 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 (พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 2152 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 (พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ)

29 พฤศจิกายน 2565 /

22:46 น. /

ดาวน์โหลด