หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 0019/ว 3970 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565 (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น ตระการพืชผล โขงเจียม นาเยีย น้ำขุ่น โพธิ์ไทร เมืองอุบลราชธานี และสว่างวีระวงศ์)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 0019/ว 3970 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565 (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น ตระการพืชผล โขงเจียม นาเยีย น้ำขุ่น โพธิ์ไทร เมืองอุบลราชธานี และสว่างวีระวงศ์)

11 สิงหาคม 2565 /

09:57 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1632 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตามกรอบภารกิจงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน) (พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี และวารินชำราบ)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1632 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตามกรอบภารกิจงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน) (พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี และวารินชำราบ)

11 สิงหาคม 2565 /

09:57 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/32838 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (นายอำเภอบุณฑริก)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/32838 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (นายอำเภอบุณฑริก)

05 สิงหาคม 2565 /

17:22 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 3951 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้่ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) (นายอำเภอน้ำขุ่น ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร เขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล กุดข้าวปุ้น และสว่างวีระวงศ์)

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 3951 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้่ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) (นายอำเภอน้ำขุ่น ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร เขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล กุดข้าวปุ้น และสว่างวีระวงศ์)

05 สิงหาคม 2565 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1626 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ (สามีนางยุภา ประจันทร์) (พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1626 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ (สามีนางยุภา ประจันทร์) (พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ)

05 สิงหาคม 2565 /

17:20 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ อบ 0019/ว 1625 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรม “คลินิกต่อต้านทุจริต Anti Corruption Clinic” (พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน ตระการพืชผล ม่วงสามสิบ ตาลสุม น้ำขุ่น น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ บุณฑริก กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ดอนมดแดง สว่างวีระวงศ์ และเดชอุดม)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1625 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรม “คลินิกต่อต้านทุจริต Anti Corruption Clinic” (พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน ตระการพืชผล ม่วงสามสิบ ตาลสุม น้ำขุ่น น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ บุณฑริก กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ดอนมดแดง สว่างวีระวงศ์ และเดชอุดม)

05 สิงหาคม 2565 /

17:14 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ อบ 0019/ว 1624 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบออนไลน์ (พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 1624 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบออนไลน์ (พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ)

05 สิงหาคม 2565 /

17:13 น. /

ดาวน์โหลด