ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด โครงการพัฒนาทุนชุมชนด้วยวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด โครงการพัฒนาทุนชุมชนด้วยวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มีนาคม 2561 /

10:37 น. /

ดาวน์โหลด