การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2561 / การรายงานผลการจัดเก็บ จปฐ. (อำเภอ)

การบริหารการรจัดเก็บข้อมูล จปฐ 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

-รายละเอียด Road Map / แผน / เป้าหมาย

-รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2561 /อำเภอ

-(คู่มือการรายงานผลการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล จปฐ.)

แบบสอบถาม ข้อมูล จปฐ. (2560-2564)

แบบย่อ (จปฐ.)

-โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. (กรมฯ- Full+Udate-All)

-Font สำหรับ จปฐ.2561

-โปรแกรม บันทึกและประมวลผล จปฐ. 2561 V2.22

-โปรแกรม บันทึกและประมวลผล จปฐ. 2561 V2.23-Update

รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลฯ ปี 2561 (ข้อมูล จปฐ.)

(Visited 1 times, 1 visits today)